Contact Us

FACEBOOK FACEBOOK TIKTOK FACEBOOK

บทสรุป Hot Wave Music Awards 2023

บทสรุป Hot Wave Music Awards 2023


บทสรุปการประกวด est Cola Presents HOTWAVE MUSIC AWARDS 2023 กับโฉมหน้าวงดนตรีที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้

รางวัลวงดนตรีมัธยมศึกษา ชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่วง "Have You Heard ?"

รางวัลวงดนตรีมัธยมศึกษา ชนะเลิศ รองอันดับ 1 ได้แก่วง "Serpent"


รางวัลวงดนตรีมัธยมศึกษา ชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่วง "Sixth Floor"

รางวัลวงดนตรีมัธยมศึกษา ชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่วง "Chili Fish Sauce"

รางวัลวงดนตรีมัธยมศึกษา ชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่วง "Cat Water"

รางวัลวงดนตรีมัธยมศึกษา Awesome Band ได้แก่วง "Have You Heard ?"

รางวัลวงดนตรีมัธยมศึกษา Best online View ได้แก่วง "Have You Heard ?"

รางวัลวงดนตรีมัธยมศึกษา นักดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่ “เอี่ยว” ณัฐกฤษ ศิริขันธ์ (กีต้าร์) จากวง "Serpent"

รางวัลวงดนตรีมัธยมศึกษา นักร้องยอดเยี่ยม ได้แก่ “นาตาชา” นาตาชา จินดาพล จากวง "Clover"


Social Shares